سیستم هیدن ونت

در این سیستم با کاهش حداقلی خطوط در نمای پنجره و مخفی نگه داشتن خطوط لنگه بازشو امکان اجرای پنجره با حداقل خطوط در نما ممکن می سازد.

نمایش یک نتیجه