جشنواره ملی صنعت ساختمان و اعطای نشان ملی تراز به شرکت نما تجارت آوش